Waardebepaling bij geschillen en arbitrage

Geschillen

Binnen ondernemingen komt het geregeld voor dat partijen in een geschil verwikkeld raken.  Zo zijn er conflicten waarbij onenigheid is over prijsformules, earn-outregelingen en /of andere financiële bepalingen in overeenkomsten. De dienstverlening van Solid Valuation biedt dan een uitkomst. Wij treden op als onafhankelijke deskundige of als partijdeskundige.

Gerechtelijke geschillen

Indien partijen er onderling niet uitkomen, kunnen zij kiezen voor een gerechtelijke procedurekomt het geschil voor de rechtbank. Voor rechtbanken door heel Nederland voert Geert Slopsema van Solid Valuation onafhankelijke waardebepalingen uit. Geert Slopsema is ingeschreven als gerechtelijk deskundige op het gebied van business valuation bij het LRGD. Door de rechtbank worden de hoogste eisen gesteld aan de onderbouwing van waarderingsrapporten. Een goede argumentatie van de diverse aspecten die bij het waarderen aan de orde komen zijn dan ook van cruciaal belang. Ook treedt Solid Valuation op als partijdeskundige bij gerechtelijke geschillen. Dit gebeurt namens een van de partijen.

Mediation

Een andere vorm van geschilbeslechting is mediation. Hierbij helpt een onafhankelijke derde (de mediator) beide partijen om samen tot een oplossing te komen. Er is dan (nog) geen sprake van een bindend advies. Partijen kunnen afspreken dat er alsnog een bindend advies komt wanneer het geschil via mediation niet wordt opgelost. Vaak is de waardering van de onderneming onderdeel van het geschil, zoals bij echtscheiding. In dat kader schakelt de mediator Solid Valuation in vanwege onze deskundigheid en de onafhankelijke positie die wij innemen.

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting buiten de gewone rechter om. De partijen leggen hun geschil aan arbiters voor. De beslissing van deze arbiters is bindend. Solid Valuation treedt met enige regelmaat op als arbiter op het gebied van waardebepaling.